Sommarnöjens textlogotyp

Vi sparar data i cookies för att förbättra din upplevelse av hemsidan. Läs mer

OK

Tips för tomtköpare

Många kontaktar oss om råd innan de har köpt en tomt. Man vill ha vägledning i tomtletandet eller veta vad tomten man funderar på kommer att kosta när allt är klart och vilket eller vilka hus som passar platsen bäst.

Att köpa en obebyggd tomt är spännande – men mer komplext än välja ett färdigt fritidshus. Det kräver att man kan föreställa sig platsen bortom det som går att se på visningen. Och skapa sig en bild av vad som kommer att krävas – och vad det kommer att kosta – att göra tomten klar för byggnation. Vägdragning, markberedning, elanslutning, brunnsborrning och enskilt avlopp är alla arbeten som är svåra att ge priser på innan entreprenörer har undersökt förutsättningarna närmare. Kontakta gärna oss när du har funnit en tomt som känns intressant så kan vi hjälpa dig att få en överblick av vad som behöver göras på tomten och vilken total budget som du bör räkna med.

Många har svårt att finna sin drömtomt. I många delar av Sverige är utbudet av obebyggda tomter litet samtidigt som det kan finnas fina tomter med äldre fritidshus på. Även om du vill skapa ditt eget drömhus kan det vara ett klokt att leta efter fritidshus i dåligt skick. Ett hus med stora renoveringsbehov kan avskräcka många spekulanter och behöver inte vara dyrare än en tomt. Samtidigt kan bygglovsprocessen vara enklare när det står ett hus på plats och du slipper ordna med el och vatten.

Läge

När man har valt en tomt är läget den faktor som inte går att förändra. Det gäller läget i stort – avståndet till hemmet, trakten och omgivningarna – likväl som den enskilda tomtens läge – utsikten, insynen och solförhållandena. Därför är det klokt att initialt fokusera på att finna en plats där man vill vistas länge.

Priset på tomter avgörs i stort av avståndet till landets största städer och avståndet till vatten. Inom sin budget får de flesta tomtköpare därför göra sin egen prioritering mellan att få närmare till landet eller resa längre för att få en finare tomt och mer sjökontakt. Denna prioritering är personlig och påverkas av ens livsstil, hur ofta man kommer att åka till landet på helgerna, hur länge man vill vistas där och vad man värdesätter mest när man är på landet.

Framkomlighet

Vi kan uppföra platsbyggda hus i lösvirke på de mest otillgängliga platser. Samtidigt ger ett modulbyggt hus stora fördelar. Byggtiden på tomten blir minimal, liksom åverkan på naturen och miljöpåverkan av transporterna. Och, inte minst, din totalkostnad blir minst 30 % lägre än för ett likadant hus som byggs på plats.

För att kunna leverera ett modulbyggt hus får avståndet mellan platsen där en mobilkran kan lyfta från och byggplatsen inte vara alltför långt. De flesta av våra standardmodeller kan lyftas åtminstone 20-25 meter och genom att dela upp husen i mindre moduler kan vi oftast lyfta i 50 meter. Detta gäller från en bilväg där en lastbil och kran kan köra eller från en strand där vi kan lyfta från en båt.

Att veta om det är möjligt att leverera ett modulbyggt hus till tomten du funderar på – eller om det krävs att man bygger på plats – är viktigt eftersom det har stor ekonomisk påverkan. Att avgöra det själv är svårt då det dels handlar om att väga in faktorer som vägbredd, kurvor och lyftavstånd, dels är beroende av den modulstorlek som ditt önskade hus kan levereras i. Kontakta därför oss innan du bestämmer dig för en tomt så gör vi bedömningen åt dig. Då kan vi också ge dig transportkostnaden för det hus du önskar och uppskatta kostnaden för kranen.

Markarbeten och infrastruktur

Generellt är markarbeten kostsamma, svåra att få fasta priser på och förfular. Ju mindre markarbeten du behöver göra på tomten, desto bättre både för din plånbok och naturen.

Det är bättre att anpassa hus till tomten än tvärtom. Med god planering av en arkitekt kan man utforma och placera hus utan kostsamma markingrepp i naturen, sprängning och markhöjning.

Bland många andra fördelar är en plintgrund bra även när marken är kuperad. Räkna med i genomsnitt 1.000–1.500 kr per kvadratmeter byggyta för grunden, om ingen markberedning som sprängning, fyllning eller trädfällning krävs. Dragning av el och VA mellan huset och anslutningspunkten kostar i genomsnitt 1.500 kr per meter medan inkopplingen när huset har levererats görs på några timmar.

Om fastigheten du är intresserad av saknar avlopp eller om avloppet är i så dåligt skick att det inte kommer godkännas för nybyggnation behöver du budgetera kostnad för ett nytt enskilt avlopp. Det finns olika typer av lösningar, som t ex trekammarbrunn och reningsverk. Vanligen godkänns en viss typ beroende på förutsättningarna på platsen. Kolla gärna med mäklaren, kommunen eller grannarna om vilken typ av avlopp som är möjligt på tomten. Räkna med ett en komplett avloppslösning kan kosta 100-150.000 kr totalt och att det krävs ett separat bygglov för den.

Om fastigheten du tittar på saknar vatten är en egen brunn en lösning. Kostnaden varierar efter tomtens förutsättningar och om brunnsborraren träffar rätt vid först försöket eller om det krävs flera borrhål. Funderar du på en sjötomt är en avsaltningsanläggning ett bra alternativ som ger dig i princip obegränsat med vatten. Oavsett vilken lösning du väljer är det klokt att budgetera 100-150.000 för detta.

Saknas el till tomten behöver du ansluta den till elnätet. Här kan elleverantören ge dig ett fast pris som kan variera mycket efter var tomten ligger.

Väljer du vår tjänst Totalansvar hjälper vi dig med allt som behövs från att du köpt tomten till att du flyttar in i ditt nya hus. El, vatten och avlopp, markarbeten, grund, transporter och ett nyckelfärdigt hus utan att du behöver tänka på något själv.

Bygglov

Om fastigheten du tittar på ligger i detaljplanerat område vet du hur mycket och vad du får bygga innan du bestämmer dig för att köpa. Detaljplanen innebär begränsningar men gör ditt beslut mer förutsägbart.

Om det inte finns någon detaljplan bedöms varje bygglovsansökan individuellt. En del kommuner är öppna med råd och vägledning medan andra inte kommer att pröva frågan förrän du har lämnat in en bygglovsansökan. Finns ett giltigt förhandsbesked har du något att utgå ifrån liksom om det står en byggnad på tomten som normalt kan ersättas.

Om fastigheten ligger utanför detaljplan och inom 100 meter från strandlinjen från sjö, hav eller vattendrag (i vissa fall 300 meter) omfattas den normalt av strandskydd. Om du vill bygga nytt eller bygga till inom strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens i samband med din bygglovsansökan.

Det vanligaste skälet till att få strandskyddsdispens är att marken är tagen i anspråk eftersom att det redan finns ett bostadshus på platsen. Prövningen gäller, precis som ett bygglov, dock alltid ett specifikt hus. Om du vill ersätta ett befintligt hus med ett större hus eller ändra placeringen på huset av prövas vilken påverkan din åtgärd anses ha på det rörliga friluftslivet och växters och djurs livsvillkor.

För att bedöma möjligheterna att bygga det du önskar på fastigheten är ett det viktigt att kolla vilka bygglov och vilka avslag som kommunen har givit historiskt. Det kan ge indikationer på vilka möjligheter och begränsningar som finns.

Vi hjälper dig med hela processen vid tomtköp – undersökningar, kontakter med kommunen och därefter bygglovsansökan och eventuell strandskyddsdispens. Ta gärna kontakt med oss med dina funderingar om den tomt du tittar på.

Publicerad: 2021-11-01


Kontakta oss

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp

Alternativt skicka oss din fråga eller mötesförfrågan så svarar vi skriftligen

E-postadress