Sommarnöjens textlogotyp

Vi sparar data i cookies för att förbättra din upplevelse av hemsidan. Läs mer

OK

Regler för strandskydd

Fastigheter som ligger 100 meter från strandlinjen från sjö, hav eller vattendrag omfattas normalt av strandskydd. I vissa delar av landet och i områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv är strandskyddsområdet utökat till 300 meter.

Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder för friluftsliv samt att ge goda livsvillkor för växt och djurliv. Om du vill bygga nytt eller bygga till inom strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens i samband med din bygglovsansökan. Detta gäller också bygglovsfria åtgärder som friggebodar, Attefallshus, staket och bryggor.

Strandskyddet kan vara upphävt eller ersatt av detaljplan

Längs vissa högt exploaterade strandlinjer har strandskyddet hävts och då krävs inte strandskyddsdispens. Om din sjönära fastighet ligger i detaljplanerat område ersätter detaljplanens regler strandskyddet. Plankartans markeringar med byggbar mark, prick- och kryssmark reglerar var på tomten du får bygga och inte får bygga. På en planlagd sjötomt med prickmark längs strandlinjen kan det vara möjligt att bygga ett Attefallshus eller friggebod eftersom dessa byggnader inte behöver följa detaljplanen.

Söka och få dispens från strandskydd

Du kan få dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. Det enda skäl som i praktiken kan användas av privatpersoner är att marken är tagen i anspråk. Det betyder att det redan finns ett bostadshus i anslutning till den tänkta byggplatsen. Detta bostadshus anses då hindra allmänheten från att vistas där. Den radie som anses fredad på detta vis varierar efter fastighetens förutsättningar, hur tillgänglig platsen är och om du vill bygga närmare stranden än befintligt hus eller längre bort. Maximalt runt 25 meter från bostadshuset kan dock vara en enkel tumregel för att bedöma om du har goda chanser att få dispens för att bygga ett till hus. Prövningen gäller, precis som ett bygglov, ett specifikt hus. Om du har fått en dispens och vill ändra storlek, utformning och fönstersättning på huset krävs ett nytt tillstånd.

Om du vill ersätta ett befintligt hus med ett nytt prövas dispensen individuellt. Om en annan placering eller större yta än det befintliga huset ska beviljas bestäms av vilken påverkan det nya huset anses ha på det rörliga friluftslivet och växters och djurs livsvillkor. En lång helglasad fasad mot stranden kan bedömas ha mer begränsande effekt på en kanotist som paddlar förbi än en kortare fasad med mindre fönsterytor. En bredare brygga kan anses påverka ljusförhållandena i vattnet och störa vattenlevande organismer mer än en smalare brygga.

Vi hjälper dig med hela processen

I slutändan föregås ett beslut om strandskyddsdispens av en sammanvägning av flera argument och faktorer. Vi är vana att hjälpa våra kunder att formulera de mest relevanta skälen utifrån förutsättningarna och anpassa husets utformning för att få igenom dispens och bygglov. I mer komplicerade fall samarbetar vi med en av Sveriges mest erfarna advokater inom området som hjälper våra kunder vidare.

Publicerad: 2022-01-17


Kontakta oss

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp

Alternativt skicka oss din fråga eller mötesförfrågan så svarar vi skriftligen

E-postadress