Sommarnöjens textlogotyp

Vi sparar data i cookies för att förbättra din upplevelse av hemsidan. Läs mer

OK

Regler för Attefallshus

Den 1 mars 2020 började nya regler för Attefallshus att gälla. Den 1 augusti 2020 uppdaterades och förenklades dessa regler. Detta är de viktigaste förändringarna mot tidigare regler:

  • Du får nu bygga Attefallshus på 30 kvm, oavsett vad huset ska användas till och vilka funktioner du önskar.
  • Om du bygger ett Attefallshus med kök och badrum vid din permanentbostad betraktas huset som ett så kallat komplementbostadshus och ska uppfylla de krav som ställs på ett permantentboende. Det måste t.ex. vara tillgänglighetsanpassat.

Förutom dessa ändringar gäller de flesta regler och bestämmelser om Attefallshus som tidigare. Det betyder 4 meters totalhöjd från medelmarknivån och 4,5 meter från tomtgräns.

Attefallsreglerna går före detaljplanen

Det värdefulla med reglerna om Attefallshus är inte bygglovsbefrielsen i sig – det är mest en teoretisk fråga då kommunerna numera kräver bygganmälningar med lika detaljerade ritningar och handlingar som bygglovsansökningar.

Värdet med Attefallshus är istället att de ger rätt att bygga ett hus till, även på fastigheter som är fullt bebyggda enligt detaljplanen. Därför är Attefallshus en särskilt bra möjlighet för fastigheter som omfattas av detaljplan och redan har utnyttjat sin byggrätt. Här får husen, till skillnad från bygglovspliktiga hus, placeras på prickmark, vilket ger fler möjligheter med placering. Dessutom innebär reglerna att Attefallshus är undantagna från detaljplanens begränsningar, om t ex takvinkel, takmaterial och annan utformning.

Bygga Attefallshus utanför planlagt område

På fastigheter utanför detaljplan, där maximal byggyta inte har definierats, kan man ofta ansöka om ett komplementhus i önskad storlek som alternativ till en bygganmälan för ett Attefallshus. I dessa fall kan det dock finna begränsningar i hur stort och utrustat köket får vara då sådana komplementhus oftast inte får fungera som kompletta bostadshus.

Oavsett om ett Attefallshus byggs i detaljplanerat område eller utanför får det placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, förutsatt att grannen godkänner det. Ofta tillåts i sådana fall en placering ned till 1 meter från tomtgräns.

Bygga Attefallshus nära huvudbyggnaden

Attefallshus måste vara fristående och du får inte bygga ihop ett Attefallshuset med huvudbyggnaden eller med en annan byggnad. Önskar man skapa en känsla av samband mellan Attefallshuset och huvudbyggnaden kan man bygga en altan och en pergola mellan husen. En pergola räknas inte som tak om den har minst 50 % luftgenomsläpp.

Det finns ingen tydlig gräns hur nära Attefallshuset får stå ett annat hus på tomten. En meter krävs under alla förutsättningar så att båda husen kan underhållas. Ju närmare ett Attefallshus placeras en annan byggnad, desto strängare brandskyddskrav behöver huset anpassas till.

Eftersom ett Attefallshus ska vara ett komplement till huvudbyggnaden behöver det placeras i anslutning till huvudbyggnaden. Detta är inte ett entydigt begrepp som går att översätta till ett visst antal meter på alla fastigheter, men upp till 25 meter är en bra riktlinje om avstånd som oftast godkänns.

Bygga Attefallshus på en obebyggd tomt

För att ansöka om Attefallshus krävs en huvudbyggnad på fastigheten. Samtidigt går det bra att bygga ett Attefallshus på en obebyggd tomt, men då är det inte formellt ett Attefallshus, utan en bygglovspliktig huvudbyggnad på 30 kvm.

Om man önskar bygga både huvudbyggnad och Attefallshus på en obebyggd tomt måste man först söka bygglov för huvudbyggnaden och sedan göra en bygganmälan för Attefallshuset. En del kommuner är strikta och kräver att huvudbyggnaden ska vara klar innan man kan göra en bygganmälan för Attefallshus. Andra nöjer sig med att startbesked ska vara beviljat för att behandla en bygganmälan.

Liknande skillnader finns när det gäller Attefallstillbyggnader på 15 kvm. I vissa kommuner måste huvudbyggnaden byggas klart innan bygganmälan för tillbyggnaden kan göras medan andra kommuner tillåter att man gör bygganmälan när startbesked har givits och kan bygga huset inklusive tillbyggnaden vid ett och samma tillfälle.

Om man önskar riva en huvudbyggnad för att ersätta den med en ny huvudbyggnad och ett Attefallshus kan det vara klokt att först göra en bygganmälan för Attefallshuset. När detta är klart söker man rivningslov för huvudbyggnaden och bygglov för en ny. Börjar man med rivning av huvudbyggnaden kan kommunen anse att tomten saknar bebyggelse och beviljar därför inte Attefallshus innan den nya huvudbyggnaden är klar.

På Boverkets hemsida hittar du alla
regler som gäller för Attefallshus.

Nyckelfärdiga Attefallshus från Sommarnöjen

Vi hanterar dagligen frågor om Attefallshus och bygganmälningar runt om i Sverige. Du är välkommen att kontakta oss med dina funderingar. Läs mer om våra nyckelfärdiga Attefallshus.

Publicerad: 2022-03-16


Kontakta oss

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp

Alternativt skicka oss din fråga eller mötesförfrågan så svarar vi skriftligen

E-postadress