Sommarnöjens symbol

Vi sparar data i cookies för att förbättra din upplevelse av hemsidan. Läs mer

OK

Detaljplan eller inte?

Bland det första vi tittar på när vi träffar en ny kund är om din fastighet ligger i detaljplanerat område.

Om det finns en detaljplan sätter den ramarna för vad du får bygga på tomten. Vissa detaljplaner anger bara hur stort man får bygga, t ex 120 kvm, 70+30 kvm eller 20 % av tomtytan. Det kan också finnas bestämmelser om antal byggnader, t ex att det endast får finnas ett bostadshus på tomten eller att det får finnas två uthus.

Många detaljplaner anger hur högt man får bygga. Med höjd menas oftast byggnadshöjd som är höjden mellan medelmarknivå och takfoten, dvs där väggen och taket möts. Ibland finns regler typ av tak (som t ex sadeltak), om minsta eller högsta takvinkel, antal våningar eller inredd vind. En del detaljplaner går längre och anger hur vissa detaljer i byggnaden ska utformas. Det kan handla om t ex fasadmaterial, takbeklädnad och kulörer. I vissa fall finns formuleringar om att nya hus ska passa med befintlig bebyggelse eller kulturmiljön.

En detaljplan rymmer också en plankarta. Den visar det område på tomten där du får placera bygglovspliktiga hus. Ibland finns ytor markerade med kryss där man endast får sätta vissa typer av byggnader, t ex uthus. Ofta, speciellt mot allmänna vägar, grannar och vatten, finns prickmarkerade ytor. Där kan man inte få bygglov. Kryss- och prickmarkerad mark är dock inget hinder mot att placera byggnader som tillåts strida mot detaljplan – Attefallshus och friggebodar.

I den bästa av världar är detaljplanen entydig så att det går att utforma ett hus enligt den. Dock är en del detaljplaner ålderdomliga, har ett kryptiskt språk som ger utrymme för kommunen att tolka den på olika sätt. Här blir kommunikationen mellan vår arkitekt och handläggaren särskilt viktig så att vi kan argumentera för ett hus som ligger så nära dina önskemål som möjligt.

Att en sjönära fastighet ligger i detaljplanerat område innebär att strandskydd inte finns. Det är plankartan som reglerar var på tomten du får bygga. På en sjötomt är med andra ord i möjligt att bygga ett Attefallshus eller friggebod på prickmark precis vid vattnet eftersom dessa inte behöver följa detaljplanen.

För att komplicera det hela, kommunen kan också besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Minskad bygglovsplikt innebär att det inte behövs bygglov för åtgärder som kräver det i vanliga fall. Utökad bygglovsplikt innebär att det behövs bygglov för åtgärder som inte kräver det i vanliga fall. Det kan t ex gälla bygge av Attefallshus.

Om det inte finns någon detaljplan för din fastighet är förutsättningarna annorlunda. Många fastigheter på landet är inte planlagda och det betyder att varje bygglovsansökan bedöms individuellt. Det är både bra och dåligt. Bra för att du i teorin kan få bygga det du önskar.  Dåligt för att du inte säkert kan veta hur kommunen kommer att bedöma dina planer förrän din ansökan har prövats.

En del väljer att söka förhandsbesked för att, med enkla ritningar, ta reda på om det som önskar överhuvudtaget är möjligt. Efter ett positivt förhandsbesked för en viss storlek av hus på en viss plats kan man sedan söka bygglov inom två år. Då ett förhandsbesked ofta tar lika lång tid som ett bygglov och ändå kräver en ansökan därefter, går vi generellt in och prövar bygglov direkt. Vår arkitekt för sedan en dialog med handläggaren, lyssnar och gör eventuella modifieringar för att finna den bästa lösningen för vår kund.

Publicerad: 2019-10-18


Kontakta oss

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp

Alternativt skicka oss din fråga eller mötesförfrågan så svarar vi skriftligen

E-postadress